Tiền kỹ thuật số cộng với xe hơi điện cho ra kết quả nước Mỹ phát xít