Tình trạng dư thừa công suất và sự thống lĩnh về xe điện của Trung Quốc gây lo ngại trên toàn cầu