TNS McConnell cùng các thành viên GOP khác cân nhắc việc nhượng bộ Đảng Dân Chủ về luật súng