Tổ chức nghiên cứu của người tiêu dùng ra mắt ‘cảnh báo thức tỉnh’ để theo dõi các công ty