Tòa án cho phép lệnh bắt buộc chích ngừa với nhân viên y tế có hiệu lực ở một số tiểu bang