Amtrak tạm hoãn lệnh bắt buộc chích vaccine COVID-19 cho nhân viên