Tòa án ra lệnh trả tự do cho những người lãnh đạo nhóm True the Vote