Tòa án Tối cao Arizona khôi phục lệnh cấm phá thai thời Nội Chiến

Luật năm 1864 cấm tất cả các trường hợp phá thai tại tiểu bang này ngoại trừ trường hợp phá thai để cứu mạng người mẹ.