Tòa Bạch Ốc: Bằng chứng mới cho thấy Omicron ít nghiêm trọng hơn