Tòa Bạch Ốc cho biết họ ủng hộ quyền biểu tình của người dân Trung Quốc