Tòa Bạch Ốc công bố thỏa thuận cơ sở hạ tầng của ‘lưỡng đảng’