Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ bắn hạ ‘vật thể tầm cao’ ở Alaska