Tòa Bạch Ốc kêu gọi các thành phố sử dụng quỹ cứu trợ COVID-19 để chống tội phạm