Tòa Bạch Ốc: TT Biden nghĩ điều quan trọng là phải giải quyết đúng các tài liệu mật