Một học giả chống ông Trump có thể sẽ là chuyên gia đặc biệt được đề nghị để đánh giá hồ sơ của ông Trump