Tòa Bạch Ốc yêu cầu các cơ quan liên bang mua thêm từ các doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn