Chủ tịch Fed cho biết biến thể Omicron đặt ra rủi ro đối với việc làm, lạm phát, chuỗi cung ứng