Tòa nhà Quốc hội Mỹ thượng cờ để tỏ lòng kính trọng đối với Đại Sư Lý Hồng Chí nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05

Hôm 13/05/2024, một lá cờ mang ý nghĩa đặc biệt của Mỹ quốc đã được kéo lên trước Tòa nhà Quốc hội để tỏ lòng tôn kính đối với Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, và tán dương những đóng góp của môn Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội, cũng như để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Hôm 13/05, quốc kỳ của Hoa Kỳ đã tung bay trên Tòa nhà Quốc hội. Lá cờ này do nghị sĩ Quốc hội Brian Fitzpatrick của tiểu bang Pennsylvania dành tặng cho Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Trong chứng thư khen ngợi, ông Fitzpatrick viết rằng, vào ngày 13/05/2024, lá cờ Hoa Kỳ được kéo lên tung bay trước tòa nhà Quốc hội này là để đặc biệt tôn vinh nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại Sư Lý Hồng Chí, người đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra toàn thế giới, đồng thời truyền dạy các nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là chân, thiện, và nhẫn.