Tối cao Pháp viện Israel bác bỏ kế hoạch đại tu hệ thống tư pháp của ông Netanyahu

Thủ tướng Netanyahu và liên minh của ông đã công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng ngay sau khi nhậm chức một năm trước.