Tối cao Pháp viện ra phán lệnh cho phép tiếp tục xây dựng đường ống khí đốt ở West Virginia