Tổng Chưởng lý Texas Ken Paxton được tuyên trắng án về 16 điều khoản đàn hặc

Thượng viện Texas đã bỏ phiếu chủ yếu theo đường hướng đảng phái để tuyên trắng án cho ông Ken Paxton trước tất cả các điều khoản đàn hặc. Hai thành viên Đảng Cộng Hòa đã cùng với các thành viên Đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống lại ông.