Tổng Chưởng lý Texas, Missouri đệ đơn kiện chính phủ TT Biden để tiếp tục xây dựng bức tường biên giới