Các chủ doanh nghiệp nhỏ chứng minh rằng thiếu hụt nhân công là vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến công ty của họ