Tổng giám đốc Twitter đăng dòng tweet đầu tiên sau khi được bổ nhiệm