Tổng thống Afghanistan hội đàm khẩn cấp, thề sẽ tập hợp phòng thủ