Tổng thống Biden kêu gọi thả con tin và thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

‘Đây thực sự là một thời điểm quyết định,’ Tổng thống Biden nói, đồng thời thúc giục Hamas thực hiện thỏa thuận.