Tổng thống Biden muốn ‘thức tỉnh’ bác sĩ của quý vị