Tổng trưởng Hải quân Đức hứa hẹn cam kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương