Tổng Y sĩ Hoa Kỳ: Người đã chích vaccine Johnson & Johnson có thể cần liều bổ sung