Trẻ có tính cách hướng ngoại, cha mẹ cần lưu ý những gì?