Trí tuệ trong tư tưởng triết học Trung Quốc: ‘Hư thất sinh bạch, cát tường tự lai’