Triết lý về luân hồi: Sự đồng hành giữa Đức hạnh và Phú quý