Trợ giúp y tế từ ChatGPT tốt hơn con người, những lo ngại về việc phá vỡ mối liên hệ giữa người với người vẫn còn tiếp diễn