Chuyên gia: Việc kiểm duyệt ChatGPT của Trung Quốc hạn chế thị trường và công nghệ