Trung Cộng đào tạo 6 Tổng thống Phi Châu nhằm mở rộng Mặt Trận Thống Nhất