Kenya tiết lộ một phần hợp đồng dự án đường sắt do Trung Quốc tài trợ, cho thấy tham vọng của Bắc Kinh ở Phi Châu