Trung Cộng dự định hủy hoại các quyền tự do dân chủ của chúng ta như thế nào