Trung Cộng và diễn tiến cuộc chiến không giới hạn chống lại Hoa Kỳ