Trung Quốc: Hơn 700 công ty giải trí đóng cửa trong cuộc đàn áp về chính trị năm nay