Trung Quốc: Lây nhiễm tập thể tại Bệnh viện Trịnh Châu, dịch bệnh nghiêm trọng hơn báo cáo