Trung Quốc ra lệnh tăng thêm sản xuất than, giá dầu tăng khi khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn