Trung Quốc rút lại phát ngôn của phái viên phủ nhận chủ quyền của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ sau phản ứng dữ dội của châu Âu