Thay đổi chính sách COVID có thể gây ra nhiều cuộc biểu tình và thách thức hơn cho ĐCSTQ