Trong mắt Trung Quốc, chủ quyền của Âu Châu không là gì cả