Trung Quốc tự đặt tên cho lãnh thổ dưới quyền quản lý của Ấn Độ