Trước khi biết đến điện ảnh, con người đã thưởng thức những họa phẩm chuyển động