Trước khi kiếp nạn xảy ra, âm phủ sẽ lập sổ sách những người gặp nạn