Trưởng hội nông dân cảnh giác trước lời kêu gọi của LHQ về tiêu chuẩn bền vững toàn cầu trong chăn nuôi