Số lượng lớn các tấm quang điện thải ra ở Trung Quốc làm tăng lo ngại về chi phí tái chế cao, ô nhiễm môi trường