Truyền kỳ về tướng Washington (P.2): Thời niên thiếu trên lưng ngựa